แบบอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย pdf ไฟล์

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยวงเงินงบประมาณ 13,000,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2512 ด้วยเงินงบประมาณ 1,309,440 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2519 ด้วยเงินงบประมาณ 5,731,560 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2511 ด้วยเงินงบประมาณ 1,854,720 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2510 ด้วยเงินงบประมาณ 5,064,100 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ 2,030,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2510 ด้วยเงินงบประมาณ 643,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2499 ด้วยเงินงบประมาณ 120,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2508 ด้วยเงินงบประมาณ 829,440 บาท

สร้างปี พ.ศ. – ด้วยเงินงบประมาณ – บาท

สร้างปี พ.ศ. 2509 ด้วยเงินงบประมาณ 580,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2514 ด้วยเงินงบประมาณ 4,200,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2504 ด้วยเงินงบประมาณ 1,620,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2538 ด้วยเงินงบประมาณ 7,654,416.30 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2513 ด้วยเงินงบประมาณ 475,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ 640,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ 580,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ – บาท

สร้างปี พ.ศ. 2511 ด้วยเงินงบประมาณ 2.000,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2536 ด้วยเงินงบประมาณ 4,240,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ 640,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ 640,000 บาท

ปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ 2556 งบประมาณ 645,399.09 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ 640,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2519 ด้วยเงินงบประมาณ 1,769,250 บาท

ต่อเติมอาคารอีกครั้งปี 2526 งบประมาณ 840,000 บาท 

สร้างปี พ.ศ. 2526 ด้วยเงินงบประมาณ 3,183,670 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2526 ด้วยเงินงบประมาณ 3,008,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินงบประมาณ 1,040,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2496 ด้วยเงินงบประมาณ 1,250,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2498 ด้วยเงินงบประมาณ 900,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2510 ด้วยเงินงบประมาณ 153,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2527 ด้วยเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. 2525 ด้วยเงินงบประมาณ 4,240,000 บาท

สร้างปี พ.ศ. — ด้วยเงินงบประมาณ — บาท

คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน

ชุดที่ 1 ไฟฟ้าพลังงานลม

ชุดที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์

ชุดที่ 3 ไฟฟ้าพลังน้ำ

ชุดที่ 4 พลังงานชีวมวล

ชุดที่ 5 พลังงานก๊าซชีวภาพ

ชุดที่ 6 พลังงานขยะ

ชุดที่ 7 เชื้อเพลิงเอทานอล

ชุดที่ 8 เชื้อเพลิงไบโอดีเซล

ไฟฟ้าพลังงานลม

พลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าพลังงานน้ำ

พลังงานชีวมวล

พลังงานก๊าซชีวภาพ

เชื้อเพลิงเอทานอล

เชื้อเพลิงไบโอดีเซล

แนวคิดกรีนยูของนักศึกษา ในที่ปรึกษาของ ผู้ช่วยอธิการบดี อรอนงค์ สรรเสริญ

Best Practics for GreenU