คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน

ชุดที่ 1 ไฟฟ้าพลังงานลม

ชุดที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์

ชุดที่ 3 ไฟฟ้าพลังน้ำ

ชุดที่ 4 พลังงานชีวมวล

ชุดที่ 5 พลังงานก๊าซชีวภาพ

ชุดที่ 6 พลังงานขยะ

ชุดที่ 7 เชื้อเพลิงเอทานอล

ชุดที่ 8 เชื้อเพลิงไบโอดีเซล

ไฟฟ้าพลังงานลม

พลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าพลังงานน้ำ

พลังงานชีวมวล

พลังงานก๊าซชีวภาพ

เชื้อเพลิงเอทานอล

เชื้อเพลิงไบโอดีเซล

แนวคิดกรีนยูของนักศึกษา ในที่ปรึกษาของ ผู้ช่วยอธิการบดี อรอนงค์ สรรเสริญ