กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการประหยัดพลังงานจากหลังคาแผงโซล่าเซล

ข้อมูลการวิเคราะห์พลังงานย้อนหลังเพื่อจัดการด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

เพื่อใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจ

วิเคราะห์การความคุ้มค่า โครงการโซล่ารูฟ

การวิเคราะห์พื้นที่โครงการโซล่ารูฟ

วิธีดูค่าไฟต่างๆ

เกณฑ์และตัวอย่าง

ถ้าลงในระดับคณะ