News

ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 2564

ของบวิจัยด้านพลังงาน แจ้งให้บุคลากรได้ทราบและเตรียมจัดทำข้อเสนอขอทุนต่อไป ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนออยู่ระหว่าง 22 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานที่มหาวิทย ...

หนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวง อว.

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 โดยประธานพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เรื่องทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก ...

20200529_ต้อนรับหารือผังเมือง

ต้อนรับสำนักงานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานวางผังเมือง และพัฒนาเมืองกรุงเทพมหา ...