ทำไมต้องกรีน

           ปัจจุบันเราตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ค่อยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากนัก ไม่ได้ตำหนินะครับ แต่สังเกตจากการเลือกซื้อสินค้ากันที่ราคา ราคายิ่งถูกยิ่งน่าซื้อ ทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากใช้กลยุทธ์ลดราคาต้นทุนโดยใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เมื่อสินค้าเหล่านั้นหมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานมักจะสั้น) ท้ายที่สุดแล้วผลร้ายจะตกอยู่ที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ออกไปเป็นวงกว้าง และหากประเมินมูลค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาแล้วจนถึงปัจจุบัน อาจไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินได้เสียด้วยซ้ำ เพราะมันมหาศาลมาก โดยตั้งแต่เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ทุกประเทศต่างมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจกันอย่างจริงจัง ทำให้ราคาสินค้าเริ่มถูกลงเนื่องด้วยสามารถผลิตสินค้าได้ครั้งละปริมาณมากๆ แต่สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาและผู้บริโภคทั้งหลายมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงคือ การพัฒนานั้นมาพร้อมกับการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างมหาศาล สร้างความเสียหายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก เกิดน้ำเสีย ขยะ และสารพิษรั่วไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างรุนแรง ปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศมีระดับเข้มข้นสูงสุดในรอบ 8 แสนปี และเริ่มเห็นผลกระทบมากขึ้นดังจะเห็นจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติต่างๆ กระทบทั่วโลก ผลกระทบเหล่านี้ที่ผ่านมาจะมีใครเคยรับผิดชอบหรือไม่ หรือเราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำร้ายต่อไปแบบนี้ จนท้ายที่สุดแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ รวมทั้งมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปในที่สุด

จะดีกว่าไหม ?

        ถ้าเรายอมที่จะสละเวลาเพิ่มขึ้นอีกสักนิด เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้ชีวิตแบบปรกติทั่วไป ซึ่งทำให้เราไม่ต้องกังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะได้คิดแล้วว่า วงจรชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่ เช้าตื่นนอน จนถึง เช้าของอีกวันหนึ่ง ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเรา ลูกหลานของเรา และโลกที่เราอาศัยนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเราในด้านอื่นๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยู่ดี เพราะอย่าลืมว่าทุก ๆ กิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

แล้วทำไมต้องกรีนยูด้วย

     ความท้าทายในอนาคตที่มีต่ออารยธรรมมีทั้งความกดดันในเรื่องประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางพลังงาน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าจะมีงานวิจัยวิทยาศาสตร์และการอภิปรายสาธารณะมากมาย รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญวาระด้านความยั่งยืนเท่าใดนัก มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียจึงได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ มีข้อได้เปรียบที่จะช่วยส่งเสริมความคิดของคนส่วนใหญ่ในประเด็นหลักๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติขึ้นจริงได้ ซึ่งรวมถึงแนวคิดอย่าง Triple Bottom Line, หลักสามประการเพื่อความยั่งยืน (the 3 Es อันได้แก่ ความเที่ยงธรรม (Equity) ความประหยัด (Economy) สิ่งแวดล้อม (Environment))อาคารสีเขียว (Green Building) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development – ESD)

มหาวิทยาลัยเราจะทำอะไร ?

    สถานการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่สีเขียวไปสู่การพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างที่อยู่อาศัย สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ได้กลายเป็นประเด็นกดดันของสังคมโลก มีผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องดำเนินกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาส่วนต่าง ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจะต้องให้ความสำคัญ และรณรงค์สร้างความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง สำหรับสถาบันการศึกษาการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาช่วยลดผลกระทบจากการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินการหลัก คือ กระบวนการจัดการศึกษา อันประกอบด้วยการดำเนินการย่อยต่างๆ เช่น การดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย การสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนทางบริการการศึกษา การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ภายใต้การดำเนินการดังกล่าวย่อมมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานในองค์กร เช่น การใช้กระดาษ วัสดุสารเคมีวัสดุสานักงาน การใช้พลังงานในรูปไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ตลอดจนการใช้น้ำ เป็นต้น การบริหารจัดการศึกษาในเชิงรุกอันนำสู่มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะเป็นการบริหารจัดการศึกษาที่คำนึงถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว การบริหารจัดการที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกมหาวิทยาลัยควรพัฒนาตนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว (green university)ได้ โดยหลายมหาวิทยาลัยได้มีการปรับใช้เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันของตน มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต่างให้ความสำคัญกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเข้มข้น และนำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

การจัดลำดับดูจากอะไรบ้าง

       ในแต่ละปีก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาคำถามเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับพื้นที่ป่า พื้นที่ปลูกพืชและพื้นที่ดูดซับน้ำภายในมหาวิทยาลัย การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การเพิ่มอาคารอัจฉริยะ สัดส่วนของพลังงานทดแทนกับการใช้พลังงานทั้งหมด ต่อปี อาคารเขียว การลดก๊าซเรือนกระจก รายละเอียดในหัวข้อการประเมินด้านของเสีย ขยะ และน้ำทั้งหมด สัดส่วนพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย การลดพื้นที่ จอดรถ การมีระบบขนส่งสาธารณะ การปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์จากยานพาหนะ (Zero Emission Vehicles) นโยบายการใช้จักรยานเป็น Zero Emission Vehicles ทางด้านการศึกษามีการเพิ่มเรื่องรายงานความยั่งยืน

เกณฑ์และตัวชี้วัด 10,000 คะแนน

1. สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)                       ====>15%   =   1,500 คะแนน

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)  ====>21%   =  2,100 คะแนน

3 ของเสีย (WC)                                                 ====>18%   =  1,800 คะแนน

4. น้ำ (WR)                                                     ====> 10%   = 1,000 คะแนน

5 การขนส่ง (TR)                                              ====> 18%   = 1,800 คะแนน

6 การศึกษาและวิจัย (ED)                                   ====> 18%   = 1,800 คะแนน

Position us 2,275 คะแนน

1. สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)                        ====>1.5%   =  150 คะแนน

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)  ====>7.5%    = 750 คะแนน

3 ของเสีย (WC)                                                 ====>3%       = 300 คะแนน

4. น้ำ (WR)                                                     ====> 0%      = 000 คะแนน

5 การขนส่ง (TR)                                              ====> 5.25%  = 525 คะแนน

6 การศึกษาและวิจัย (ED)                                   ====> 5.75%  = 575 คะแนน

1. สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (Setting & Infarstructuer) 575/1500 คะแนน

SI 1  สัดส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมด                                                   75/300   คะแนน

SI 2  พื้นที่ปกคลุมด้วยพรรณไม้ป่า                                                                    0/200   คะแนน

SI 3  พื้นที่ปกคลุมด้วยพืชปลูก                                                                     225/300   คะแนน

SI 4  พื้นที่ดูดซับน้ำ(ยกเว้นพื้นที่ป่าและพืชปลูก)                                             200/200    คะแนน

SI 5  สัดส่วนพื้นที่ว่างต่อประชากรทั้งหมด                                                       75/300    คะแนน

SI 6  ร้อยละของงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน                      0/200   คะแนน

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 425/2100 คะแนน
(Energy & Climate chang)

EC 1  การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน                                                                50/200   คะแนน

EC 2  การดำเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ                                                        0/300   คะแนน

EC 3  จำนวนแหล่งพลังงานทดแทนที่ผลิตได้                                                     75/300   คะแนน

EC 4  สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากร (kWh/คน)                                    225/300   คะแนน

EC 5  สัดส่วนพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ต่อการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปี                       0/200   คะแนน

EC 6  อาคารสีเขียวตามนโยบายการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งหมด                             75/300   คะแนน

EC 7  โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                                                       0/200   คะแนน

EC 8  สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อจานวนประชากรทั้งหมด                                    0/300   คะแนน

3. ของเสีย (Wastes) 225/1800 คะแนน

WS 1 โครงการนำของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้                                                    0/300 คะแนน

WS 2 โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต                                         75/300 คะแนน

WS 3 การจัดการของเสียอินทรีย์                                                                            0/300 คะแนน

WS 4 การบำบัดของเสียอนินทรีย์                                                                          75/300 คะแนน

WS 5 การบำบัดของเสียเป็นพิษ                                                                             0/300 คะแนน

WS 6 การบำบัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล                                                                           75/300 คะแนน

4. น้ำ (Water) 0/1000 คะแนน

WR 1 โครงการอนุรักษ์น้ำ                                                                                       0/300 คะแนน

WR 2 โครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม                                                                      0/300 คะแนน

WR 3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ                                                                               0/200 คะแนน

WR 4 การใช้น้ำที่บำบัดแล้ว                                                                                    0/200 คะแนน

5. การขนส่ง (Transportation) 525/1800 คะแนน

TR 1 สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อจำนวน                                  100/200 คะแนน 
ประชากรทั้งหมด

TR 2 บริการรับส่งสาธารณะ                                                                                          0/300 คะแนน

TR 3 นโยบาย/มาตรการมลพิษเป็นศูนย์(จากยานพาหนะ)                                                200/200 คะแนน

TR 4 จำนวน zero emission vehicles/จำนวนประชากรทั้งหมด                                         100/200 คะแนน

TR 5 สัดส่วนพื้นที่จอดรถ/พื้นที่ของมหาวิทยาลัย                                                            50/200 คะแนน

TR 6 โครงการเพื่อลดพื้นที่จอดรถในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2017-2019)                             0/200 คะแนน

TR 7 จำนวนความคิดริเริ่มที่จะลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย                                     0/200 คะแนน

TR 8 ทางเดินเท้าภายมหาวิทยาลัย                                                                             75/300 คะแนน

6. การศึกษาและวิจัย (Education and Research) 575/1800 คะแนน

ED 1 สัดส่วนของรายวิชาเกี่ยวกับความยั่งยืนต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด                                   150/300 คะแนน

ED 2 สัดส่วนของทุนวิจัยด้านความยั่งยืนต่อทุนวิจัยทั้งหมด                                                   75/300 คะแนน

ED 3 จำนวนผลงานวิชาการ/การตีพิมพ์ด้านความยั่งยืน                                                        75/300 คะแนน

ED 4 จำนวนกิจกรรมด้านความยั่งยืน                                                                               75/300 คะแนน

ED 5 จำนวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวกับความยั่งยืน                                                             75/300 คะแนน

ED 6 เว็บไซต์ด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย                                                               100/200 คะแนน

ED 7 รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน                                                                 25/100 คะแนน

ทีมงานดูแลด้านกรีนยู พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ภายใต้การ กำกับ ดูแล ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ