ข้อมูลลิฟต์ในอาคารของมหาวิทยาลัย ใน 3 เขตพื้นที่ดังนี้

จำนวนอาคารที่มีการใช้ลิฟต์ ของมหาวิทยาลัยมีด้วยกัน 19 อาคารมีจำนวนลิฟต์รวม 42 เครื่อง แยกตามพื้นที่เป็น 

         1. พื้นที่เทคนิคกรุงเทพจำนวน 10 อาคาร มีจำนวนลิฟต์ 32 เครื่อง

         2. พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆจำนวน 4 อาคาร มีจำนวนลิฟต์ 5 เครื่อง

         3. พื้นที่พระนครใต้จำนวน 5 อาคาร มีลิฟต์จำนวน 5 เครื่อง

เขตพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ 10 อาคาร มีลิฟต์ 32 เครื่อง

1.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา เป็นลิฟต์์ SIGMA จำนวน 6 เครื่อง ประกอบด้วยขนาด 11 ชั้น 4 เครื่อง(3960-002-0001-01-53/1.1-1.4)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567เครื่องละ 26,400 บาทและขนาด 5 ชั้นจำนวน 2 เครื่อง(3960-002-0001-01-53/2.1-2.2) ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 21,000 บาท

2.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบรมราชินีพันปีหลวง เป็นลิฟต์ SIGMA จำนวน 5 เครื่อง ประกอบด้วย ขนาด 10 ชั้น 4 เครื่อง (3470-003-0001-01-58/1.1วท-1.4วท)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 27,600 บาท และขนาด 10 ชั้น (Service) 1 เครื่อง (3470-003-0001-01-58/1.5วท)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 25,800 บาท

3.อาคารศิลปศาสตร์ เป็นลิฟต์ KONE ขนาด 6 ชั้นพิกัดบรรทุก 1000 Kg จำนวน 1 เครื่อง  (3960-002-0001-48/9)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 18,189.79 บาท

4.อาคาร 36 เป็นลิฟต์ KONE ขนาด 5 ชั้นพิกัดบรรทุก 1000 Kg  จำนวน 1 เครื่อง  (3960-002-0001-49/10)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 17,120 บาท

5.อาคาร 50 คณะบริหาร เป็นลิฟต์ KONE ขนาด 10 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง  (3960-002-0001/3-4)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 41,308.7 บาท

6.อาคาร 51 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นลิฟต์ เป็นลิฟต์ KONE ขนาด 10 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง  (3960-002-0001-43/15.1-15.2)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 41,308.7 บาท

7.อาคาร 48 คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นลิฟต์ KONE ขนาด 10 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง  (3960-002-0001-04-42/5-6) รอการ Over All งบปี 2567

8.อาคารสิรินทร เป็นลิฟต์ HITASHI ขนาด 8 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง  (3960-002-0001-01-55/5.1-5.2)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 44,721.51 บาท,ขนาด 8 ชั้นบริการ จำนวน 1 เครื่อง3960-002-0001-01-55/7ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 42,053.64 บาทและ ขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง  (3960-002-0001-01-55/6.1- 6.2)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 41,927.67 บาท

9.อาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เป็นลิฟต์ FUJI HD ขนาด 17 ชั้นพิกัดบรรทุก 1250 kg จำนวน 6 เครื่อง  (3960-002-0001-01-60/9.1-9.6)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 22,470 บาทและ ขนาด 18 ชั้นพิกัดบรรทุก 1000 kg จำนวน 1 เครื่อง (3960-002-0001-01-60/9.7)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 22,470 บาท

10.อาคารโรงอาหาร เป็นลิฟต์ MITSUBISHI ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง  (3960-002-0001-07-56/3)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 17,120 บาท

เขตพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 4 อาคาร มีลิฟต์ 5 เครื่อง

1.อาคาร 1 ศิลปศาสตร์ เป็นลิฟต์์ MITSUBISHI ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง (3960-002-0001-50/11)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 22,256.6 บาท

2.อาคาร 2 บริหาร เป็นลิฟต์์ ECG ELEVANIC ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง (3960-002-0001-04-58/12)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 31,030 บาท

3.อาคาร 4 บริหาร เป็นลิฟต์์ HITACHI ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง (3960-002-0001-50/13)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 22,470 บาท

4.อาคาร 9 บริหาร เป็นลิฟต์์ TOSHIBA ขนาด 10 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง (3960-002-0001-50/14.1-14.2)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เครื่องละ 44,940 บาท

เขตพื้นที่พระนครใต้ 5 อาคาร มีลิฟต์ 5 เครื่อง

1.อาคาร 7 เป็นลิฟต์์ MITSUBISHI ขนาด 6 ชั้นพิกัดบรรทุก 450 kg จำนวน 1 เครื่อง (3960-001-0001-01-52/1)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 16,050 บาท

2.อาคาร 8 เป็นลิฟต์ TOSHIBA ขนาด 5 ชั้นพิกัดบรรทุก 450 kg จำนวน 1 เครื่อง (3960-001-0001-01-30/4)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 16,050 บาท

3.อาคาร 9 เป็นลิฟต์์ HITACHI ขนาด 4 ชั้นพิกัดบรรทุก 750 kg จำนวน 1 เครื่อง (3960-002-0001-01-57/1)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 16,050 บาท

4.อาคาร 10 เป็นลิฟต์์ TOSHIBA ขนาด 8 ชั้นพิกัดบรรทุก 750 kg จำนวน 1 เครื่อง (3960-001-0001-01-39/2)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 16,050 บาท

5.อาคาร 11 เป็นลิฟต์์ GOLDGEAR ขนาด 7 ชั้นพิกัดบรรทุก 1000 kg จำนวน 1 เครื่อง (3960-001-0001-01-47/3)ค่าบำรุงรักษา MA ปี 2567 เป็นเงิน 20,865 บาท