kisspng-globe-earth-world-5b0925e7bf5810.1121714015273261837838

นโยบายอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2564

มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวัทยาลัยฯ มีการกำหนดแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์ในแต่ละปี มีการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เหมา ...

20200529_ต้อนรับหารือผังเมือง

ต้อนรับสำนักงานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานวางผังเมือง และพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือกรณีการเปลี่ยนสีเขตผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง ...

97994590_959022074527812_2680417492328775680_n

บ้านพักข้าราชการ ปลูกผักต้าน COVID-19

ปลูกผักต้าน COVID-19 Previous Next ผักสวนครัว อาจารย์ ไพบูลย์  หาญมนตร์ แบ่งปันชาวบ้านพักข้าราชการต้านโควิด มีทั้ง ผักบุ้ง ต้นหอม กะเพรา มะเขือ ตะไคร้ ถั่วฝักยาว คะน้า เป็นต้น

287104

โครงการ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) คณะครุศาสตร์

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) Higher Performanceมีประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะมากกว่าMore Economicalประหยัดกว่าMore Environmentally-Friendlyเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าMore Convenientสะดวกสบายกว่า ไม่ต้องคอยเติมน้ำมัน Previo ...