20200529_ต้อนรับหารือผังเมือง

ต้อนรับสำนักงานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานวางผังเมือง และพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือกรณีการเปลี่ยนสีเขตผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ