ผังแม่บทมหาวิทยาลัย (Master plan of RMUTK)

บทนำ  วัตถุประสงค์แนวทางขั้นตอนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์พื้นที่ สภาพแวดล้อม การใช้ที่ดิน การสัญจร จุดจอดรถ พื้นที่เปิดโล่ง ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค

การวิเคราะห์อาคารเดิม ประเภทการใช้งาน ประสิทธิภาพ ความสูง อายุอาคาร สภาพ คุณค่าและเอกลักษณ์อาคาร

ผังแม่บทระยะยาวฉบับสรุป วิสัยทัศน์ แนวคิด ขั้นต้น การใช้ที่ดิน การจัดกลุ่มการเรียนการสอน การจัดระบบสัญจรและพื้นที่จอดรถ

งานภูมิสถาปัตย์ พืชพรรณ ไม้ยืนต้น การดูแลรักษา องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ รูปแบบถนน ทางเท้า และบรรยากาศของพื้นที่

แนวคิดรูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบอาคารสร้างใหม่ การปรับปรุงอาคารเดิม การเชื่อมต่ออาคารใหม่กับอาคารเดิม การเลือกใช้สีและวัสดุ

การปรับเปลี่ยนระบบ สาธารณูปโภค การรักษาสภาพแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และแนวคิดการนำผังแม่บทไปสู่การปฏิบัติจริง

กำหนดการส่งเล่มพลังงานมหาวิทยาลัย

ให้มหาวิทยาลัยที่มีอาคารควบคุม ส่งเล่มรายงานด้านพลังงานแก่กระทรวงพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

Time Line ของการส่งงานกรีนยู