กำหนดการส่งเล่มพลังงานมหาวิทยาลัย

ให้มหาวิทยาลัยที่มีอาคารควบคุม ส่งเล่มรายงานด้านพลังงานแก่กระทรวงพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

Time Line ของการส่งงานกรีนยู