ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 2564

ของบวิจัยด้านพลังงาน

แจ้งให้บุคลากรได้ทราบและเตรียมจัดทำข้อเสนอขอทุนต่อไป ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนออยู่ระหว่าง 22 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานที่มหาวิทยาลัยเข้าข่ายมีสิทธิ์เสนอขอทุนโดยตรงคือ “กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ” รวมวงเงิน 355 ล้านบาท โดยมีกรอบวิจัย 3 กรอบ คือการลดฝุ่น PM 2.5 (ภาคการเกษตร ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า) การอนุรักษ์พลังงาน (โรงงาน และอาคาร/บ้านอยู่อาศัย) และพลังงานทดแทน (เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานลม ระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวมวล และพลังงานขยะ)

kisspng-globe-earth-world-5b0925e7bf5810.1121714015273261837838

นโยบายอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2564

หนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวง อว.

20200529_ต้อนรับหารือผังเมือง

ต้อนรับสำนักงานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานวางผังเมือง และพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือกรณีการเปลี่ยนสีเขตผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

97994590_959022074527812_2680417492328775680_n

บ้านพักข้าราชการ ปลูกผักต้าน COVID-19

ปลูกผักต้าน COVID-19

ผักสวนครัว อาจารย์ ไพบูลย์  หาญมนตร์ แบ่งปันชาวบ้านพักข้าราชการต้านโควิด มีทั้ง ผักบุ้ง ต้นหอม กะเพรา มะเขือ ตะไคร้ ถั่วฝักยาว คะน้า เป็นต้น