ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 2564

ของบวิจัยด้านพลังงาน

แจ้งให้บุคลากรได้ทราบและเตรียมจัดทำข้อเสนอขอทุนต่อไป ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนออยู่ระหว่าง 22 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานที่มหาวิทยาลัยเข้าข่ายมีสิทธิ์เสนอขอทุนโดยตรงคือ “กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ” รวมวงเงิน 355 ล้านบาท โดยมีกรอบวิจัย 3 กรอบ คือการลดฝุ่น PM 2.5 (ภาคการเกษตร ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า) การอนุรักษ์พลังงาน (โรงงาน และอาคาร/บ้านอยู่อาศัย) และพลังงานทดแทน (เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานลม ระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวมวล และพลังงานขยะ)

Comments are closed.