โครงการ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) คณะครุศาสตร์

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)

Higher Performance

มีประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะมากกว่า

More Economical

ประหยัดกว่า

More Environmentally-Friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า

More Convenient

สะดวกสบายกว่า ไม่ต้องคอยเติมน้ำมัน

Comments are closed.