ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปี 62

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปี 63

ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปี64

ข้อมูลค่าน้ำประปาปี 62

ข้อมูลค่าน้ำประปาปี 63

ข้อมูลค่าน้ำประปาย้อนหลัง 12 เดือน

ข้อมูลน้ำประปาปี 64

ข้อมูลกรีนยู

ข้อมูลน้ำประปาในเทคนิค