ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ

เปรียบเทียบปี 65 ถึง 67 แบบเส้น
เปรียบเทียบปี 65 ถึง ปี 67 แบบแท่ง

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 63

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 64

ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 65

ข้อมูลไฟฟ้าปีงบประมาณ 66

ข้อมูลไฟฟ้าปีงบประมาณ 67

ข้อมูลค่าน้ำประปาปีงบประมาณ 63

ข้อมูลค่าน้ำประปาปีงบประมาณ 64

ข้อมูลค่าน้ำประปาย้อนหลัง 12 เดือน

ข้อมูลน้ำประปาปีงบประมาณ 65

ข้อมูลน้ำประปาปีงบประมาณ 66

เตรียมโปรแกรมป้อนน้ำประปาในเทคนิค

ข้อมูลกรีนยูปี 2020