ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 63

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 64

ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน

ข้อมูลค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 65

ข้อมูลไฟฟ้าปีงบประมาณ 66

ข้อมูลค่าน้ำประปาปีงบประมาณ 63

ข้อมูลค่าน้ำประปาปีงบประมาณ 64

ข้อมูลค่าน้ำประปาย้อนหลัง 12 เดือน

ข้อมูลน้ำประปาปีงบประมาณ 65

ข้อมูลน้ำประปาปีงบประมาณ 66

เตรียมโปรแกรมป้อนน้ำประปาในเทคนิค

ข้อมูลกรีนยูปี 2020