ลิฟต์อาคาร 36

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 36 ยี่ห้อ KONE ขนาด 800 kg 5 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-49/10 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,725,000.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รายการซ่อม 1.คอนแทคสวิตช์ปุ่มกดหน้าชั้น2 (ลูกศรขึ้น) รุ่น RAFI-300 จำนวน 1 ชิ้น(950:1,016.50) 2. คอนแทคสวิตช์ปุ่มกดหน้าชั้น2 (ลูกศรขึ้น-ลง) รุ่น RAFI-300 จำนวน 2 ชิ้น(1,900:2,033)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 3,049.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รายการซ่อม 1.Magnetic contactor 201:1 ,201:2  จำนวน 2 ตัว(4,500:9,630) 2. Magnetic contactor 209 จำนวน 1 ชิ้น(4,500:4,815) 3. คอนแทคสวิตช์ปุ่มกดหน้าชั้น 2,3,4 (ลูกศรขึ้น) รุ่น RAFI-300 จำนวน 3 ชิ้น(950:3,049.50) 4. คอนแทคสวิตช์ปุ่มกดหน้าชั้น 2,3 (ลูกศรลง) รุ่น RAFI-300 จำนวน 2 ชิ้น(950:2,033) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 29,692.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ … สิงหาคม 2561 รายการซ่อม 1.ชุดคอนโทรลระบบลิฟต์ ระบบขับเคลื่อน AC-VVVF ประกอบด้วย 1.1 ระบบ Microprocessor Control System 1.2 ระบบ VVVF Solid Invertor(PWM) 1.3 ระบบ EBD Emergency Battery Drive จำนวน 1 ชุด(280,420.56) 2. ชุดแผงปุ่มกดภายในห้องโดยสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด(45,000) 3. ชุดแผงปุ่มกดหน้าชั้นพร้อมไฟบอกชั้น จำนวน 3 ชุด(47,500) 4. Travelling cable จำนวน 1 ชุด(50,000) 5. อุปกรณ์ Limit switch  (ตัด-จอด)ในช่องลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(42,079.44) รวมทั้ง5รายการเป็นเงิน 465,000 บาท  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 497,550.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รายการซ่อม ชุดไฟส่องสว่างในห้องโดยสารหลอด LED รางยาว 16 วัตต์แสงขาวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด(2,354.00) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 2,354.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รายการซ่อม 1.ลูกยางบังคับหลังคา จำนวน 8 ลูก(2,500:21,400) 2. สายพานประตูใน จำนวน 1 เส้น(1,500:1,650)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 23,005.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 รายการซ่อม 1.ลูกยาง Encoder จำนวน 1 ลูก(2,500:2,675) 2. ชุดซองแค้มประตูใน จำนวน 1 เส้น(15,500:16,585) 3. กาน้ำมันรางด้านลิฟต์และด้าตุ้มถ่วง จำนวน 4 ใบ(1,500:6,420)  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 25,860.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รายการซ่อม 1.สลิงพาประตูนอกชั้น 1 จำนวน 1 เส้น(2,000:2,140) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 2,140.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 รายการซ่อม 1.ลูกยาง Stopper door motor จำนวน 2 ลูก (950:2,033) 2. Battery dry cell 12V.7.5Ah สำหรับ ARD จำนวน 7 ลูก(1,000:7,490) 3.พัดลมระบายอากาศในตัวลิฟต์ จำนวน 2 ตัว(7,500:16,050) 4. Light Curtain อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ จำนวน 1 ชุด(25,500:27,285) 5. Magnetic contractor FX จำนวน 1 ชุด(4,500:4,815) 6.Auxiliary Contactor จำนวน 1 ชุด(1,500:1,605) 7. Magnetic contractor SW จำนวน 1 ชุด(4,500:4,815) 8. Magnetic contractor BY จำนวน 1 ชุด(5,500:5,885)   ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 69,978.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2566 รายการซ่อม 1.ลูกยาง Encoder จำนวน 1 ลูก(2,500:2,675) 2. เปลี่ยนอุปกรณ์ Inverter Drive control (IC ขับสัญญาณ,Diode บล็อคสัญญาณAC,Mocrochip กรองสัญญาณ จำนวน 1 ชุด(37,450)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 40,125.00 บาท