ลิฟต์อาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ยี่ห้อ FUJI HD ขนาด 1000 kg 17 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-60/9.1 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณสมทบรายได้ ราคา 3,795,025.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 รายการซ่อม หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 2 ชุด(450:963) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 963.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 รายการซ่อม หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 6 ชุด(450:2,889) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 2,889.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการซ่อม แบตเตอรี่ 9V 9Ah สำหรับตู้ไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ จำนวน 4 ก้อน(1200:5,136) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,136.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ยี่ห้อ FUJI HD ขนาด 1000 kg 17 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-60/9.2 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณสมทบรายได้ ราคา 3,795,025.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 รายการซ่อม 1)Auxilary Contactor 1NO+1NC (FUJI) จำนวน 1 ชุด(1,100:1,177) 2)Auxilary Contactor 2NO+2NC (FUJI) จำนวน 1 ชุด(920:984.40) 3)หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 2 ชุด(450:963) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 3,124.40 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 รายการซ่อม หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 6 ชุด(450:2,889) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 2,889.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการซ่อม แบตเตอรี่ 9V 9Ah สำหรับตู้ไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ จำนวน 4 ก้อน(1200:5,136) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,136.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รายการซ่อม ลูกล้อสลิงประตูนอกชั้น 10 และชั้น 16 จำนวน 2 ชุด(1,100:2,354) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 2,354.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ยี่ห้อ FUJI HD ขนาด 1000 kg 17 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-60/9.3 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณสมทบรายได้ ราคา 3,795,025.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 รายการซ่อม 1)Auxilary Contactor 1NO+1NC (FUJI) จำนวน 1 ชุด(1,100:1,177) 2)Auxilary Contactor 2NO+2NC (FUJI) จำนวน 1 ชุด(920:984.40) 3)หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 2 ชุด(450:963) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 3,124.40 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 รายการซ่อม 1)หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 6 ชุด(450:2,889) 2)แผงบอร์ด  FJ-MPU-V.4.0 จำนวน 1 ชุด(8,000:8,560) 3)Auxilary Contactor 1NO+1NC (FUJI) จำนวน 2 ชุด(650:1,391) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 12,358.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการซ่อม แบตเตอรี่ 9V 9Ah สำหรับตู้ไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ จำนวน 4 ก้อน(1200:5,136) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,136.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ยี่ห้อ FUJI HD ขนาด 1000 kg 17 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-60/9.4 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณสมทบรายได้ ราคา 3,795,025.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 รายการซ่อม หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 2 ชุด(450:963) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 963.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 รายการซ่อม 1)หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 4 ชุด(450:1,926) 2)ปุ่มกดในตัวลิฟต์หมายเลข 4,8,9,17 จำนวน 4 ชุด(8,000:8,560) 3)Auxilary Contactor 1NO+1NC (FUJI) จำนวน 2 ชุด(920:1,968) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 10,314.80 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการซ่อม 1)แบตเตอรี่ 9V 9Ah สำหรับตู้ไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ จำนวน 4 ก้อน(1200:5,136) 2)Board BL2000-CZBV10 บอร์ดปุ่มกด จำนวน 1 ชุด(12,000:12,840) 3)Board BL2000-CZBV2.0 บอร์ดฟังก์ชั่น จำนวน 2 ชุด(5,500:11,770) 4)LCD ใน COP จอบอกชั้น จำนวน 1 ชุด(21,000:22,470) 5)Push Botton 1-17,Open,Close ปุ่มกดบอกชั้น 1-17 จำนวน 19 ชุด (1,100:22,363)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 74,579.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รายการซ่อม 1)พัดลมระบายอากาศหลังคาลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(3,500:3,745) 2)หลอดไฟแสงสว่างในตัวลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(750:802.50)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 4,547.50 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ยี่ห้อ FUJI HD ขนาด 1000 kg 17 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-60/9.5 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณสมทบรายได้ ราคา 3,795,025.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 รายการซ่อม หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 1 ชุด(450:481.50) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 481.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 รายการซ่อม หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 4 ชุด(450:1,926) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,926.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการซ่อม แบตเตอรี่ 9V 9Ah สำหรับตู้ไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ จำนวน 4 ก้อน(1200:5,136) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,136.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รายการซ่อม 1)แผงบอร์ดควบคุมปุ่มกดหน้าชั้น 2 จำนวน 1 ชุด(3,200:3,424) 2)หลอดไฟแสงสว่างในตัวลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(750:802.50)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 4,226.50 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ยี่ห้อ FUJI HD ขนาด 1000 kg 17 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-60/9.6 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณสมทบรายได้ ราคา 3,795,025.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 รายการซ่อม หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 1 ชุด(450:481.50) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 481.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 รายการซ่อม 1)หลอดไฟดาวน์ไลน์ LED 220 V จำนวน 5 ชุด(450:2,407.50) 2)แผงบอร์ด  FJ-MPU-V.4.0 จำนวน 1 ชุด(8,000:8,560)  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 10,967.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการซ่อม แบตเตอรี่ 9V 9Ah สำหรับตู้ไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ จำนวน 4 ก้อน(1200:5,136) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,136.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รายการซ่อม หลอดไฟแสงสว่างในตัวลิฟต์ จำนวน 1 ชุด(750:802.50)ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 802.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รายการซ่อม  LCD ใน COP จอบอกชั้น จำนวน 1 ชุด(23,000:24,610)  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 24,610.00 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ยี่ห้อ FUJI HD ขนาด 1000 kg 17 ชั้น เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-01-60/9.7 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณสมทบรายได้ ราคา 3,678,255.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 รายการซ่อม แผงบอร์ด  FJ-MPU-V.4.0 จำนวน 1 ชุด(55,000:58,850)  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 58,850.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการซ่อม 1)แบตเตอรี่ 9V 9Ah สำหรับตู้ไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ จำนวน 4 ก้อน(1200:5,136) 2) LCD ใน COP จอบอกชั้น จำนวน 1 ชุด (21,000:22,470) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 27,606.00 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รายการซ่อม 1)Up Switch (ลิมิตควบคุมความเร็วตัวบน) จำนวน 1 ชุด (1600:1,712) 2)Slow Up Switch 1,2(ลิมิตลดความเร็วตัวบน 1,2) จำนวน 2 ชุด (1,600:3,424) ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,136.00 บาท