ลิฟต์อุตสหกรรมสิ่งทอ ตึก 51

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 51ตัวที่ 1 ยี่ห้อ KONE ขนาด 1000 kg เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-45/5.1 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543  ด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,800,000 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม 1.ชุดหลอดไฟแสงสว่างในห้องลิฟต์ 2. ชุดลูกยางกันน้ำ Gear Motor 3. ลูกยาง ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 8,540 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2558 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม เปลี่ยนชุดคอนแทรคสวิตช์กด ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 2,514.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม 1.พัดลมระบายความร้อน 2. คอนแทรคสวิตช์ปุ่มกดในลิฟต์ลูกยาง ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,778 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม 1.พัดลมระบายความร้อน 2. คอนแทรคสวิตช์ปุ่มกดในลิฟต์ลูกยาง ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,778 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม แบตเตอรี่ (DRY CELL) 12V 75 Ah ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 1,284 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม ชุดเทคโครเจนเนอร์,ลูกล้อโก๊ปวอเนอร์ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 39,590 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม คอนแทรคสวิตซ์หน้าลิฟต์ชั้น 6,7 ปุ่มกดในลิฟต์เลข 5,10 ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,082.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม คอนแทรคสวิตซ์ในตัวลิฟต์รุ่น RF1-300 คอนแทรคสวิตช์ปุ่มกดหน้าชั้น 8 ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 2,033 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ขอซ่อม นางสาวกัลยา เฉลิมวัฒนชัย รายการซ่อม Magnetic contactor,Auxilary contact,Magnetic contact,battery,คอนแทรคสวิตซ์หน้าชั้น 8 ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 31,351 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ขอซ่อม นางสาวกัล เฉลิมวัฒนชัย รายการซ่อม คอนแทรคสวิตซ์ปุ่มกดในตัวลิฟต์ RF1-300 ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 2,033 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขอซ่อม ผศ.มณเฑียร โอทองคำ รายการซ่อม ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ MI 63-000 ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 506,645 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผู้ขอซ่อม นางสาวกัลยา เฉลิมวัฒนชัย รายการซ่อม ลวดสลิงขับ 13 มม. ยาว 53 ม. 5เส้น,ลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ 8 มม. ยาว 55 ม. 1 เส้น สวิตช์ปุ่มกดในตัวลิฟต์เลข 1 7 9 เปิด หน้าลิฟต์ชั้น 1 2 4 ขึ้น 4 ลง ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 167,750 บาท

ประวัติการซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 51ตัวที่ 2 ยี่ห้อ KONE ขนาด 1000 kg เลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001-45/5.2 ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543  ด้วยเงินงบประมาณ ราคา 1,800,000 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อเดือน มิถุนายน 2556 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม ลวดสลิงลิฟต์ขนาด 15 มม. ความยาวเส้นละ 50 เมตร 5 เส้น ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 506,645 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม Drive Control VsFes 585….1 ชุด ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 86,680 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม ชุดสวิตช์ปุ่มกดด้านหน้า สลับปุ่มกด ลูกยาง Double lock  ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 7,971.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม คอนแทรคสวิตช์ปุ่มกดหน้าชั้น 4 ลูกยางเทคโครเจน ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 3,691.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม พัดลมระบายความร้อน ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 3,945 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม คอนแทรคสวิตช์ปุ่มกดในลิฟต์ ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 1,016.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม Light Certrain อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร ลูกยางรอง ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 46,545 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้ขอซ่อม นายมนูญ จิตใจฉ่ำ รายการซ่อม คอนแทรคสวิตช์ปุ่มกดเลข 6,7 RAF1-300 คอนแทรคสวิตช์ปุ่มกดหน้าชั้น 6 ลง RAF1-300 ลูกยางรองหัว… ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 25,519.50 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ขอซ่อม ผศ.พรสวัสดิ์ ผดุง รายการซ่อม ……… ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 60,776 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขอซ่อม ผศ.มณเฑียร โอทองคำ รายการซ่อม ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ MI 63-000 ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 490,959 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้ขอซ่อม นางสาวกัลยา เฉลิมวัฒนชัย รายการซ่อม PC Board MCTC-CTB-B 1 ชุด ,PC Board EMC-650-A1 1 ชุด ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 47,615 บาท

ประวัติการซ่อมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผู้ขอซ่อม นางสาวกัลยา เฉลิมวัฒนชัย รายการซ่อม ลวดสลิงขับ 13 มม. ยาว 53 ม. 5เส้น,ลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ 8 มม. ยาว 55 ม. 1 เส้น ชูส์รางลิฟต์ห้องโดยสาร4ชิ้น สวิตช์ปุ่มกดในตัวลิฟต์เลข 1และเปิด ห้างร้านที่ทำการซ่อม บริษัท ทีแอลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 169,750 บาท