ใช้ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละอาคารแบบเรียลไทม์หรือเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

อาคารคณะบริหาร 50

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 48